شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان درباره ما – دانش پژوه بنادر ایرانیان

درباره ما


امروزه خود را، همپای با «دانستن»، نیازمند دستیابی به «توانستن» می بینیم. چرا که بازارهای هدف، حرفهای شدهاند و ضرورت داشتن توامان دانایی و توانایی و رفتارهای حرفهگرایانه، چند چندان شده است.
تلاش حوزههای دانشبنیان، چیزی نیست جز آنکه، حد فاصل بین ایده به پدیده را کوتاه و «ایدههای دانشی» را به «محصولات، فرآوردهها و تولیدات مبتنی بر دانش» تبدیل نماید. برپایه این تفکر، عامل دانستن آنجا به همافزایی علم و عمل منجر میگردد که بتواند خالق نوآوری و کارآفرینی و بانی ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات علمی و فنآوریها باشد.
ما به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی دانش بنیان و با هدف توسعهی اقتصاد دانشمحور در حوزههای لجستیک و امور دریایی و بندری، «رویایی داریم» برای «کوتاه ساختن فاصلهی میان ایدهها به پدیدهها و تبدیل دانستنها به توانستنها».
ما به پشتوانه بیش از سه دهه تجربهورزی در مدیریت و کارشناسی امور دریایی و بندری و لجستیک، به درستی و هوشمندانه آموختهایم که چگونه باید، بازارهای حرفهای را، با «اندیشه و عمل» و «مدیریت و کارشناسی حرفهای گرایانه» حمایت علمی و عملی نموده و پیوسته بر میزان دانشی که به لجستیک و امور دریایی و بندری یاری میرساند، بیفزاییم. کارآیی ما، کارا و توانمند ساختن «قدرت اندیشه و تفکر» و «ورزیده ساختن نگاه و عملکرد حرفهای مدیریت» برای توانمند نمودن ظرفیت بهرهبرداری از منابع، و سرمایههای انسانی برای بهرهوری در حوزههای لجستیک و امور دریایی و بندری است.


شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان یکی از شرکتهای زیر مجموعه صندوق پسانداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی ایران میباشد که به عنوان بازویی قدرتمند در جهت فراهمسازی خدمات آموزشی و پژوهشی و همچنین طراحی، استقرار و ارزیابی سیستمهای مدیریتی مورد کاربرد در سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته پا به عرصه رقابت نهاد و هماکنون خدمات قابل ارایه خود را به کلیه بازیگران صنعت لجستیک کشور ارایه مینماید.
این شرکت به پشتوانه سالها تجربه مدیران ارشد خود و همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی هماکنون به عنوان مرجعی قابل اعتماد و حرفه ای در این صنعت مبدل شده است.
برخورداری از فضاهای استاندارد آموزشی، تیم های چند تخصصی، اساتید دانشگاهی و مدرسان بینالمللی در کنار تجارب مشاوره سیستمهای مدیریتی از جمله مزایای این شرکت میباشد.
استفاده از فنآوریهای جدید و به روز در ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی باعث شده است که بخش عظیمی از مخاطبین و دانش پژوهان بتوانند از خدمات این شرکت بهرهمند گردند.
همکاری نزدیک با مراکز دانشگاهی و آموزشی معتبر داخلی و خارجی توان پاسخگویی و رفع نیاز همه جانبه دانش پژوهان را به دنبال داشته باشد.

برگزار کننده دوره های آموزشی دریایی