شرکت دانش پژوه بنادر ایرانیان دوره‌های شبیه ساز دریانوردی (سیمیلاتور) – دانش پژوه بنادر ایرانیان

دوره‌های شبیه ساز دریانوردی (سیمیلاتور)

دوره‌های شبیه ساز دریانوردی (سیمیلاتور)

  • مدیریت پل فرماندهی و راهبری و مانور با کشتی
  • شبیه ساز رادار و آرپا
  • شبیه ساز مانور با کشتی
  • کاربرد مخابرات محدود و سیستم جهانی اضطرار و ایمنی
  • کاربرد مخابرات نا محدود و سیستم جهانی اضطرار و ایمنی
  • سیستم نقشه های اکترونیک و اطلاعات(سطح مدیریتی)
  • سیستم نقشه های اکترونیک و اطلاعات(سطح عملیاتی)
برگزار کننده دوره های آموزشی دریایی